Cyngor y Brifysgol

Cyngor y Brifysgol

Y Cyngor yw corff llywodraethu’r Brifysgol. Yn amodol ar bwerau’r Senedd a nodir yn Statudau’r Brifysgol, y Cyngor sydd â’r cyfrifoldeb terfynol am faterion y Brifysgol. Mae’n gyfrifol am adolygu gwaith y Brifysgol a chymryd y camau a dybia’n briodol i sicrhau cyflawni amcanion y Brifysgol.

1.Cyflwynir pwerau’r Cyngor yn Erthygl IV y Siarter a Statud VI ac yn gyson â hyn mae prif gyfrifoldebau Cyngor y Brifysgol fel a ganlyn:

(i) Pennu cymeriad a chenhadaeth addysgol y Brifysgol a goruchwylio ei gweithgareddau;

(ii) Diddyledrwydd y sefydliad, defnyddio’i adnoddau’n effeithiol ac effeithlon a diogelu’i asedau;

(iii) Cymeradwyo amcangyfrifon incwm a gwariant blynyddol;

(iv) Penodi, graddio, gwahardd, diswyddo a phennu cyflog ac amodau gwasanaeth yr Is-Ganghellor a Chlerc y Cyngor, a chymeradwyo penodi'r Uwch Brofost a Phro Is-Gangellorion;

(v) Pennu fframwaith cyflog ac amodau ar gyfer yr holl staff eraill;

(vi) Penodi archwilwyr allanol a mewnol (bydd y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg yn gwneud argymhellion i’r Cyngor ar benodi gwasanaeth archwilio mewnol a’r Telerau Ymgysylltu – mae Cylch Gorchwyl wedi’i gynnwys fel Atodiad 2[b]).

2. Yn ogystal, bydd aelodau’r Cyngor yn cynnal ei fusnes yn unol â’r Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus a nodwyd gan y Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (Pwyllgor Nolan).

(i) Anhunanoldeb

Dylai deiliaid swydd gyhoeddus wneud penderfyniadau o ran budd y cyhoedd yn unig. Ni ddylent wneud hynny er mwyn ennill budd ariannol na budd materol arall iddyn nhw, eu teulu na’u ffrindiau.

(ii) Integredd

Ni ddylai deiliaid swydd gyhoeddus eu rhoi eu hunain dan unrhyw rwymedigaeth ariannol neu rwymedigaeth arall i unigolion neu sefydliadau allanol a allai ddylanwadu arnynt wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau swyddogol.

(iii) Gwrthrychedd

Wrth gyflawni busnes cyhoeddus, yn cynnwys gwneud penodiadau cyhoeddus, dyfarnu contractau, neu argymell unigolion ar gyfer gwobrau a buddion, dylai deiliaid swydd gyhoeddus wneud dewisiadau ar sail teilyngdod.

(iv) Atebolrwydd

Mae deiliaid swydd gyhoeddus yn atebol i’r cyhoedd am eu penderfyniadau a’u gweithredoedd a rhaid iddynt gynnig eu hunain i ba broses graffu bynnag sy’n briodol i’w swydd.

(v) Bod yn Agored

Dylai deiliaid swydd gyhoeddus fod mor agored â phosibl am yr holl benderfyniadau a’r gweithredoedd a wneir ganddynt.  Dylent roi rhesymau am eu penderfyniadau a chyfyngu ar wybodaeth dim ond pan fo budd y cyhoedd ehangach yn amlwg yn galw am hynny.

(vi) Gonestrwydd

Mae gan ddeiliaid swydd gyhoeddus ddyletswydd i ddatgan unrhyw fuddiannau preifat sy’n ymwneud â’u dyletswyddau cyhoeddus ac i gymryd camau i ddatrys unrhyw wrthdaro sy’n codi mewn modd sy’n diogelu budd y cyhoedd.

(vii) Arweinyddiaeth

Dylai deiliaid swydd gyhoeddus hyrwyddo a chefnogi’r egwyddorion hyn trwy arweinyddiaeth ac esiampl.

3. Rhaid i’r Cyngor ac unrhyw aelodau o Bwyllgorau Sefydlog y Brifysgol yn eu swydd gorfforaethol wneud y canlynol bob amser:

(i) cadw at y safonau uchaf o briodoldeb o ran didueddrwydd, integredd a gwrthrychedd mewn perthynas â stiwardiaeth cronfeydd cyhoeddus a rheolaeth y Cyngor;

(ii) cael y gwerth mwyaf am arian trwy sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu yn y modd mwyaf effeithlon ac economaidd, o fewn yr adnoddau sydd ar gael a chyda’r perfformiad yn cael ei ddilysu’n annibynnol lle bynnag y bo hynny’n ymarferol;

(iii) bod yn atebol i CCAUC, defnyddwyr gwasanaethau, dinasyddion unigol, myfyrwyr a staff am weithgareddau’r Brifysgol, ei stiwardiaeth o gronfeydd cyhoeddus a’r graddau y mae amcanion a thargedau perfformiad allweddol wedi’u cyflawni; a

(iv) yn unol â pholisi’r Llywodraeth ar fod yn agored, cydymffurfio'n llawn ag egwyddorion Siarter y Dinesydd a’r Cod Ymarfer ar Fynediad at Wybodaeth y Llywodraeth, a chyda’r Ddeddf Hawliau Dynol, ceisio cyfathrebu polisïau a phenderfyniadau’r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn glir ac yn agored.

4. Mae gan aelodau’r Cyngor gyfrifoldeb corfforaethol i sicrhau bod y corff cyhoeddus yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion statudol ar gyfer defnyddio cronfeydd cyhoeddus. Mae’r cyfrifoldebau hyn yn cynnwys:

(i) sicrhau y cedwir safonau uchel o lywodraethu corfforaethol bob amser;

(ii) pennu cyfeiriad strategol cyffredinol y sefydliad o fewn y fframwaith polisi ac adnoddau a gytunwyd gyda CCAUC;

(iii) goruchwylio cyflawni’r canlyniadau a fwriadwyd trwy fonitro perfformiad yn erbyn amcanion a thargedau strategol a gytunwyd;

(iv) sicrhau bod y Cyngor yn gweithredu o fewn terfynau ei awdurdod ac yn unol ag unrhyw amodau eraill yn gysylltiedig â’r defnydd o gronfeydd cyhoeddus;

(v) sicrhau, wrth ddod i benderfyniadau, fod y Cyngor wedi cymryd i ystyriaeth unrhyw gyfarwyddyd a roddwyd gan CCAUC; a

(vi) ffurfio polisi ar fynediad cyhoeddus at wybodaeth.

Cyfleoedd Aelodaeth Cyngor Prifysgol 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru wedi ymrwymo i integreiddio cyfansoddiadol di-droi’n ôl i greu Prifysgol sector deuol ar ei newydd wedd i Gymru.

Mae’r ddwy Brifysgol wedi bod wrth galon addysg a bywyd diwylliannol Cymru ers eu sefydlu yn 1828 a 1893. Mae nifer o leoedd ar gael i aelodau allanol annibynnol wasanaethu ar Gyngor Prifysgol o fis Ionawr 2018.

Byddem yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sy’n gallu cymhwyso’u sgiliau proffesiynol a’u profiad i waith y Brifysgol ar ei newydd wedd. Mae croeso arbennig i brofiad

mewn Addysg Uwch/Bellach, ystadau, cydraddoldeb, cyfleoedd masnacheiddio a datblygu partneriaethau â busnes, diwydiant a’r trydydd sector.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i:

Cyfleoedd Aelodaeth Cyngor Prifysgol - Hysbyseb

Cyfleoedd Aelodaeth Cyngor Prifysgol - Briff Ymgeiswyr

neu anfonwch e-bost at llywodraethu@pcydds.ac.uk 

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau bellach wedi'i ymestyn i 30 Tachwedd 2017.  Cynhelir cyfweliadau yn gynnar ym mis Ionawr 2018 er mwyn cychwyn yn y rôl o 10 Ionawr 2018. 

Cynllun Strategol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Cynllun Strategol 2017 - 2022

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Cynllun Strategol 2017 - 2022 - Crynodeb

Adduned Cymru

Adduned Cymru - Wales Pledge

Aelodau'r Cyngor

Roedd yr Hybarch Randolph Thomas yn Archddiacon Aberhonddu o 2003 i 2013.  Cyn ei benodi i Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu roedd yn Ficer Caerfyrddin rhwng 1993- 2003 ac yn Ganon Eglwys Gadeiriol Tyddewi rhwng 1996-2003.

Bu’r Hybarch Thomas yn gwasanaethu’n Ynad Heddwch o 1990-2003; roedd hefyd yn Gadeirydd Grŵp Gwalia 1998-2005; Llywodraethwr Coleg Crist Aberhonddu  2003-2013; ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol Bwrdd Iechyd Hywel Dda 2010 - 2008.

Mae’n un o sylfaenwyr Cymdeithas Tai Cartrefi Cymru ar gyfer pobl ag anghenion arbennig ac yn Gadeirydd Bwrdd Amddiffyn yr Eglwys yng Nghymru.  

Cadeirydd Adnoddau Dynol

Cadeirydd y Pwyllgor Profiadau Myfyrwyr

Aelod o’r Pwyllgor Adnoddau

Aelod o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu

Aelod o’r Pwyllgor Taliadau Staff Uwch

Mae’n un o raddedigion Prifysgol Cymru ac yn gyn-fyfyriwr o Goleg y Drindod Caerfyrddin.  Ar ôl graddio yn 1981 gweithiodd Mrs Pam Berry am ychydig o flynyddoedd fel athrawes a gweithiwr ieuenctid cyn astudio ym Mhrifysgol Morgannwg am ddiploma ôl-raddedig mewn Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd.  

Wedyn mwynhaodd yrfa a barodd am ddeg ar hugain o flynyddoedd bron iawn, yn y lle cyntaf gyda gwasanaeth gyrfaoedd Gorllewin Morgannwg fel cynghorydd gyrfaoedd ac ar ôl sawl dyrchafiad, fel Rheolwr Polisi Gyrfa Cymru.  Ar hyd ei gyrfa gweithiodd gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a chyflogwyr ar draws gorllewin Cymru.  Bu’i phrofiad yn fodd iddi gyfrannu i lawer o fentrau cenedlaethol o fewn y sector addysg.  A hithau’n uwch aelod o fenter Ymgyrraedd yn Ehangach Gorllewin Cymru, ac yn un o sylfaenwyr menter Technocamps ym Mhrifysgol Abertawe, roedd yn Gadeirydd Rhwydwaith 14 - 19 Abertawe a gweithiodd ar lawer o fentrau lleol megis Adeiladu Addysg Fenter yn Abertawe.

Bu diddordeb brwd gan Mrs Pam Berry mewn addysg erioed a cheisiodd gefnogi ysgolion a cholegau lleol.  I ddechrau roedd yn Rhiant Lywodraethwr yn ysgol gynradd ei mab ac wedyn gofynnwyd iddi aros ar y Corff Llywodraethu fel aelod annibynnol ar ôl i’w phlant adael.

Hefyd gwasanaethodd yn Aelod Cyfetholedig ar gorff llywodraethu Coleg Castell-nedd Port Talbot am bedair blynedd.  Cyn ymuno â chorff llywodraethu Athrofa Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg, gwasanaethodd ar nifer o bwyllgorau, gan ei chefnogi i ennill statws prifysgol fel Prifysgol Fetropolitan Abertawe.  

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg

Cadeirydd Pwyllgor Craffu’r Grŵp

Aelod o’r Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu

Aelod o’r Pwyllgor Adnoddau Dynol

Aelod o’r Pwyllgor Rhyngwladol

Aelod o Fwrdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg

Cynrychiolydd y Cyngor / Cyfarwyddwr ar Fwrdd Coleg Ceredigion

Cynrychiolydd y Cyngor / Cyfarwyddwr ar Fwrdd Coleg Sir Gâr

2011 hyd heddiw: wedi ymddeol

2002-2011: Pennaeth CIPFA Wales Cymru

1998-2002: Uwch Gyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol, Prifysgol Abertawe

1992-1998: Cyfrifydd Grŵp, Cyngor Sir Dyfed a Chyngor Sir Caerfyrddin

 

Perthnasol i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  2005 ymlaen: Aelod lleyg o Gyngor Coleg Prifysgol y Drindod, Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, Cyngor Ymddiriedolaeth Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 

Perthnasol i CIPFA:  1980-1998: nifer o rolau gwirfoddol o fewn pwyllgorau rhanbarthol CIPFA

1999-2002 - Llywydd CIPFA De Cymru a Gorllewin Lloegr; Aelod Cyfetholedig o Gyngor CIPFA; Cadeirydd Bwrdd Cymwysterau CIPFA, Is-gadeirydd Pwyllgor y Rhanbarthau; Aelod o Bwyllgor Addysg a Hyfforddiant CIPFA.  

 

Arall:  1991-98: Llywodraethwr Ysgol a Chadeirydd y Llywodraethwyr, Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin

1992: Trysorydd yr Ŵyl Ffilmiau Celtaidd Ryngwladol

1995-99: Sylfaenydd, cadeirydd ac wedyn trysorydd clwb ar ôl yr ysgol Mes y Dderwen

1996-98: Sylfaenydd, aelod o’r bwrdd a thrysorydd canolfan galw heibio Dr M'z, Caerfyrddin

2012-2014: Aelod lleyg o'r Pwyllgor Archwilio a Risg, Comisiynydd y Gymraeg

Yr Athro Medwin Hughes yw Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Grŵp y Drindod Dewi Sant yn cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn golegau cyfansoddol. Mae’r Brifysgol ar ei newydd wedd yn gwasanaethu anghenion Cymru o fewn cyd-destun rhyngwladol.

Ym mis Hydref 2011 daeth yr Athro Hughes yn Is-Ganghellor Prifysgol Cymru yn ogystal, gan ei alluogi i oruchwylio uno llawn y sefydliad i mewn i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o fewn y flwyddyn nesaf. 

Daeth yr Athro Medwin Hughes yn Bennaeth Coleg y Drindod ym mis Medi 2000 ac arweiniodd y Brifysgol wrth iddi ymgeisio’n llwyddiannus am bwerau i ddyfarnu graddau a addysgir, ac yn dilyn hynny statws coleg prifysgol. Cyn hynny bu’n gweithio fel darlithydd ac ymchwilydd yng Ngholeg y Drindod, Prifysgol Caerdydd ac Athrofa Addysg Uwch Gogledd-ddwyrain Cymru, a elwir bellach yn Brifysgol Glyndŵr.

Mae’n Uchel Siryf Dyfed ar gyfer 2016-17.   Mae’n gwasanaethu hefyd fel Dirprwy Raglaw ei Mawrhydi yn Sir Dyfed, ac mae’n Gymrawd o Gymdeithas Ddysgedig Cymru a Chymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Mae Dr Mark Cocks wedi gweithio i’r Gyfadran Celf a Dylunio am bron iawn ugain mlynedd, gan ddechrau fel darlithydd ffotograffiaeth yn 1997 a dod yn Gyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yn 2000.  Mae wedi bod yn aelod o dîm rheoli’r Gyfadran er 2004 fel Pennaeth yr Ysgol Ffotograffiaeth a Fideo, a ddatblygodd wedyn yn Bennaeth yr Ysgol Ffotograffiaeth, Fideo a Chyfathrebu Gweledol yn 2010.  Ar hyn o bryd rwy’n Ddeon Cynorthwyol y Gyfadran, rôl rwyf wedi’i dal er 2011 gyda chyfrifoldebau am Sicrhau Ansawdd yn y lle cyntaf ac Adnoddau o 2013.  

A minnau wedi dod i Addysg Uwch yn y 1990au cynnar o swydd reoli uwch yn y sector peirianneg, mae hyn wedi fy ngalluogi i fynd ymlaen i fod yn Uwch Ddarlithydd ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen portffolio gradd BSc llwyddiannus iawn.   Rwy’n gweithio o fewn yr Ysgol Peirianneg Fodurol sy’n rhan o’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg.  Rwyf bob

Rwyf bob amser wedi ystyried fy natblygiad proffesiynol yn broses barhaus sy’n cynnwys fy nysgu proffesiynol ynghyd â’m twf personol, ac yn ceisio profiadau newydd a fydd yn cyfoethogi fy natblygiad fel unigolyn o fewn fy rôl academaidd a’m dealltwriaeth o’r rôl AU o fewn y sector masnachol.    O fewn y sector AU rwyf wedi symud ymlaen o ddarlithydd, tiwtor blwyddyn, tiwtor derbyn myfyrwyr, uwch ddarlithydd i Gyfarwyddwr Rhaglen HND/C ac ar hyn o bryd gradd BSc (Anrh). Mae hyn ar yr un pryd ag addysgu ar raglenni eraill, ymgysylltu â diwydiant ar brosiectau masnachol, ysgrifennu nifer o erthyglau a bod yn gyd-awdur llyfr peirianneg a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Mae Tony yn gyn-athro ysgol uwchradd ac yn gyn-ddirprwy bennaeth mewn ysgolion yn ne Cymru, ac am 10 mlynedd bu’n Uwch Ddirprwy Bennaeth (Adnoddau) Coleg Glan Hafren yng Nghaerdydd. Cafodd hefyd yrfa y tu allan i addysg yn Gyfarwyddwr Masnachol Clwb Criced Sir Forgannwg a Chyfarwyddwr/Rheolwr Gweithrediadau ar gyfer CH Bailey - rolau a roddodd iddo brofiad eang o reolaeth ariannol a rheoli adnoddau dynol a rheoli prosiectau.  Wedi ei eni a’i addysgu yng Nghymru, graddiodd Tony yn y gwyddorau ym Mhrifysgol Cymru, mae Tony yn gyn-Ddyfarnwr Undeb Rygbi Cymru a hyfforddwr criced MCC cymwysedig.

Aelod o’r Pwyllgor Strategaeth/Pwyllgor Adnoddau  

Cadeirydd yr Is-bwyllgor Rhyngwladol

 

Mae gen i gefndir mewn cyllid a gweinyddiaeth prifysgolion gan fy mod wedi bod yn uwch fancwr masnachol gyda Lloyds Bank tan 2006. Wedi hynny fe’m penodwyd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes ym Mhrifysgol Abertawe gyda chyfrifoldeb am ailddatblygu ac ad-drefnu’r campws, gan gynnwys prosiectau menter ar y cyd ar gyfer Llety Myfyrwyr, Cyfleusterau Chwaraeon a Datblygu Economaidd yn cynnwys datblygiadau Technium ar ac oddi ar y campws.

Ar hyn o bryd mae’n aelod annibynnol o Fwrdd Iechyd Hywel Dda, Cyfarwyddwr Grŵp Tai Gwalia, Trysorydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn ogystal ag Aelod o Gyngor y Brifysgol.

Cynrychiolydd y Staff Cymorth ar y Cyngor

Aelod o’r Pwyllgor Profiadau Myfyrwyr

                       

Pennaeth Gweithredol Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Gorffennaf 2016 tan heddiw

Pennaeth y Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu: Caerfyrddin / Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Tachwedd 2013 - Gorffennaf 2016

Llyfrgellydd Campws (Caerfyrddin), Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Mai 2011 - Tachwedd 2013

Prosiect WHELF / CyMAL, Mynediad Cerdded i Mewn Cymru

Ymgynghorydd Adnoddau Dysgu, y Ganolfan Adnoddau Addysgu / y Llyfrgell- Caerfyrddin, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Ionawr 2008 - Mai 2011

Prosiect JISC TECHDIS HEAT: iPads i Fyfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol

Llyfrgellydd Addysg, Prifysgol Cymru Casnewydd, Rhagfyr 1997 - Ionawr 2008, Caerllion, Casnewydd

Llyfrgellydd Pwnc Cynorthwyol, Prifysgol Morgannwg, 1997 - Rhagfyr 1997

Ymgynghorydd Darllenwyr, Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, 1992 - 1997

Cynorthwyydd Llyfrgell, Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Gorllewin Morgannwg, Gorffennaf 1990 - Medi 1991, Llyfrgell Ganolog Abertawe / Llyfrgell Gyfeiriol Castell-nedd / Llyfrgell Treforys

Prosiectau - JISC TECHDIS HEAT: iPads i Fyfyrwyr ag Anawsterau Dysgu Penodol, Ionawr 2010, 2 aelod yn y tîm

Mynediad Cerdded i Mewn Cymru WHELF / CyMAL (Dolen) Mawrth 2012, 2 aelod yn y tîm

 

Rwy’n Gynorthwyydd Cofnodion ac wedi fy lleoli ar Gampws Abertawe gan weithio o fewn Gwasanaethau Corfforaethol.   Rwyf wedi gweithio yma am fwy na 11 o flynyddoedd, gan ddechrau fel Ysgrifenyddes y Gyfadran ar gyfer Cyfrifiadura a'r Gyfraith.   Cyn hynny bûm yn gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd fel Goruchwyliwr Adeilad yn Adeilad Morgannwg.   Gadewais y swydd  hon i symud i’r Mwmbwls 6 wythnos cyn ein priodas! Mae fy ngŵr yn Uwch Ddarlithydd yn y Drindod Dewi Sant ar gampws Abertawe.   Rwy’n mwynhau gweithio gyda myfyrwyr a’u helpu.  Fy ngwaith i yw delio â chyn-fyfyrwyr a chadarnhau eu cymwysterau. Mae hi bob amser yn fy synnu pa mor dda mae’r cyn-fyfyrwyr wedi’i wneud a ble maent yn y byd.   Mae gen i ddiddordeb yn ein gorffennol, ein presennol a’r dyfodol.  Rwy’n meddwl ein bod wedi dod yn bell a bod dyfodol disglair o’n blaen.  Cefais f’ethol i’r Cyngor ym mis Chwefror 2016.

Rwyf wedi bod i’r cynadleddau canlynol, Cynhadledd IRMS (Cymdeithas Rheoli Cofnodion Gwybodaeth) 2015 - es i’r gynhadledd hon ar 17/5/15. Cynhadledd IRMS - Aberystwyth 11/3/16. Prifysgol Caergrawnt -- Cwrs Archifau - Cynllunio ar gyfer Argyfwng 28/9/15.   Es ar gwrs Gwneud i Lywodraethu Weithio yn Llundain ar 24/11/16.  

 

Cyn-was sifil yw Margaret, roedd yn Gyfarwyddwr dros Ddiwylliant, yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ôl dal swyddi uwch yn flaenorol yn y Swyddfa Gymreig, yr Adran Iechyd a Nawdd Cymdeithasol a’r Awdurdod Afonydd Cenedlaethol. Mae ei chefndir ym maes adnoddau dynol, materion corfforaethol a llywodraethu. Mae Margaret yn Aelod o Banel Celfyddydau a Busnes Cymru a’i rolau blaenorol yn cynnwys: Ymddiriedolwr Cwmni Dawns Cenedlaethol, Is-gadeirydd Coleg Bedyddwyr De Cymru; Cyfarwyddwr Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog (Cymru-de-orllewin Lloegr) ac aelod o’r Pwyllgor Ymgynghorol – Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan

Pro Is-Ganghellor Cysylltiol (Profiadau Myfyrwyr)

Dr Mirjam Plantinga yw’r PI-G Cysylltiol (Profiadau Myfyrwyr).  Roedd yn Ddeon Cyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio rhwng 2010 a 2015 ac mae wedi bod yn gyfrifol am brofiadau myfyrwyr er mis Medi 2015.  Yn rhan o’r rôl hon mae’n gyfrifol am ymgysylltu â myfyrwyr ac am wella perfformiad y Brifysgol mewn arolygon a thablau cynghrair.   Mae’n goruchwylio gwaith yr adrannau Profiadau Myfyrwyr a Gwasanaethau Myfyrwyr.  Mae’n gweithio'n agos â swyddogion Undeb y Myfyrwyr i gyfoethogi profiadau’r holl fyfyrwyr.

Ar hyn o bryd mae Mr Dai Rogers yn gynrychiolydd y Senedd ar Gyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae’n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Brifysgol ac yn aelod o’r Uwch Dîm Rheoli.  Mae hefyd yn cynrychioli Cyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Ceredigion.  

Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr, mae ganddo gyfrifoldeb am reoli ystod o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr ar draws pob campws sy'n cynnwys y gwasanaeth gyrfaoedd, cymorth dysgu, cymorth ariannol, gwasanaeth cwnsela’r Brifysgol a chymorth i fyfyrwyr o gefndir gofal.   Yn fwy diweddar mae hefyd wedi cyfrannu i ymateb y Drindod Dewi Sant i’r ddyletswydd PREVENT.   Cadarnhawyd Dai yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Myfyrwyr ar gyfer Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Tachwedd 2012, ac roedd wedi dal swydd debyg yng Ngholeg Prifysgol y Drindod.  

Cyn hynny, darlithiodd mewn Daearyddiaeth a Gwyddor yr Amgylchedd yng Ngholeg Prifysgol y Drindod a Phrifysgol Aberystwyth ac roedd yn diwtor cwrs gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru.   Hefyd mae wedi gweithio fel rheolwr prosiectau gydag Awdurdod Datblygu Cymru gynt.  

Charlie yw Llywydd Undeb y Myfyrwyr ar gampws Abertawe. Ei rôl yw cefnogi, cynrychioli ac ysbrydoli myfyrwyr a sicrhau eu bod yn cael y profiad myfyriwr gorau posibl yn ystod eu hamser yn y brifysgol. Astudiodd BA Astudiaethau Addysg yn ystod ei hamser yn y Drindod Dewi Sant ac roedd yn gyn-gapten tîm pêl-droed menywod yn ystod ei blwyddyn olaf fel myfyriwr. Un o'i phrif amcanion eleni yw sicrhau bod gan fyfyrwyr fwy o lais yn yr hyn sy'n digwydd o ran profiad y myfyrwyr a sicrhau eu bod yn ymgysylltu'n fwy ag Undeb y Myfyrwyr.

Etholwyd Rob yn Llywydd Grŵp Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym mis Gorffennaf 2017, wedi iddo raddio gyda BA Addysg Awyr Agored ar gampws Caerfyrddin.  Mae Rob yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru ac yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Strategol ar gyfer Profiad Myfyrwyr sy’n cael ei redeg gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd     

Cadeirydd Cyngor Prifysgol Cymru

Ac yntau’n gyfrifydd siartredig yn ôl ei broffesiwn, dychwelodd Alun i Gymru ar ôl ymddeol fel partner yn swyddfa Llundain Coopers a Lybrand, sydd bellach yn rhan o PricewaterhouseCoopers LLP.  Mae’n Gadeirydd Shaw Healthcare Limited, un o gwmnïau gofal iechyd blaenllaw’r DU, ac yn Ymddiriedolwr a Thrysorydd Mygedol i Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru, elusen sy'n darparu cymorth ariannol i gyn-chwaraewyr rygbi sydd wedi cael anaf difrifol.  Mae hefyd yn Drysorydd Mygedol i’r Ysgol Gymraeg yn Llundain, swydd y bu’n ei dal hefyd gyda Phrifysgol Cymru rhwng 2000 a 2006.  

Arwel yw Cadeirydd Cyngor Gofal Cymru. Ar ôl gyrfa o dros 25 mlynedd gyda’r BBC, yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Llundain, sefydlodd Cambrensis, sef cwmni darlledu, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli digwyddiadau gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon. Peidiodd â bod yn gyfarwyddwr ar y cwmni a oedd ym meddiant y teulu, pan y’i penodwyd yn Is-Lywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn hwyrach yn Brif Swyddog Gweithredol S4C. Mae’n awdur ac yn ddarlledwr, ac yn Gymrawd Winston Churchill a Chymrawd Ymchwil y Guardian yng Ngholeg Nuffield Rhydychen, ac mae’n Gymrawd anrhydeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Graddiodd Andrew o Brifysgol Cymru, ac yntau’n aelod o’r Cyngor er 2006, mae’n parhau cysylltiad a ddechreuodd yn 1973 pan oedd yn aelod o’r Cyngor fel Cynrychiolydd Myfyrwyr.

Mae’n Brif Weithredwr EnViva Care, grŵp o gwmnïau gofal iechyd. Ac yntau’n Gyfarwyddwr ac Is-lywydd GlaxoSmithKline gynt, roedd yn gyfrifol am weithrediadau masnachol a strategaeth ar draws Ewrop.  Cyn hynny rheolodd fusnesau yn America Ladin, Asia ac Ewrop.  Mae’n gyn Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain a Phrif Weithredwr Pharma Partners. Mae’n aelod o Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

Mae’i waith gyda’r sector cyhoeddus yn cynnwys cyd-gadeiryddiaeth gyda'r Athro Syr Mike Richards o Fenter Oncoleg Genedlaethol y DU a enillodd dair gwobr, ac am hyn roedd yn enillydd byd-eang Gwobr CIO 2007 am greu gwerth busnes ac arloesi technolegol.  Roedd yn un o sylfaenwyr Cyngor Partneriaid y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol dan Gadeiryddiaeth Syr Michael Rawlins, ac mae’n gyn noddwr Cymrodoriaeth Polio Prydain dan nawdd brenhinol Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.  


Mae Andrew yn briod â 3 o blant sy’n oedolion ac mae’n byw yn Hampshire.

Ganwyd Mark James ym Merthyr Tudful.  Mae ganddo fwy na 35 mlynedd o brofiad mewn llywodraeth leol ac mae wedi gweithio yng nghanol y Llywodraeth yn San Steffan, pan gynrychiolodd 33 bwrdeistref Llundain gerbron y Llywodraeth.   Hefyd gweithiodd i Ddinas Westminster a Bwrdeistref Llundain Barnet cyn symud i Boston yn swydd Lincoln lle daeth yn Brif Weithredwr.   Mae Mark wedi bod yn Brif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin er 2002.

Mae gan Mark radd anrhydedd a gradd Meistr yn y Gyfraith, ynghyd â Diploma ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.   Mae’n fabolgampwr brwd ac yn dal i hyfforddi’n rheolaidd a chystadlu’n achlysurol.  

Yn 2007, enillodd Mark yr anrhydedd “Arweinydd Sector Cyhoeddus Cymru’r flwyddyn”.   Dan ei gyfarwyddyd, mae Sir Caerfyrddin wedi dod yn un o’r Cynghorau sy’n perfformio orau ac yn derbyn y parch mwyaf yng Nghymru, gyda buddsoddiadau cyfalaf sylweddol mewn ysgolion a thai, a datblygu economaidd llwyddiannus iawn ar draws y sir.

Mae Mark wedi bod yn rhan o nifer o Fyrddau Cenedlaethol, gan gynnwys Bwrdd Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Ef yw’r Arweinydd Cenedlaethol ar Addysg yng Nghymru i Solace (Cymdeithas Prif Weithredwyr Llywodraeth Leol) ac mae'n Brif Weithredwr Arweiniol Rhanbarthol ar gyfer Gwella Ysgolion yn ne-orllewin a chanolbarth Cymru, gan gynghori Cydbwyllgor y Consortia Rhanbarthol.   

Yn 2009, gwnaethpwyd Mark yn Gymrawd Anrhydeddus o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae Mark wedi bod yn Swyddog Canlyniadau am fwy nag 20 mlynedd ac wedi rhedeg etholiadau mawr yng Nghymru a Lloegr.

Yn anrhydeddau'r flwyddyn newydd 2012, rhoddwyd y CBE i Mark gan Ei Mawrhydi’r Frenhines mewn cydnabyddiaeth o’i wasanaethau i lywodraeth leol yng Nghymru.

A hithau’n gyn-was sifil sydd wedi gweithio mewn nifer o adrannau’r llywodraeth, Liz oedd Cyfarwyddwr y Ganolfan Amddiffyn Seilwaith Cenedlaethol rhwng 2008 a 2011). Bellach mae’n rhannu ei hamser rhwng Llundain a chanolbarth Cymru gan gyfrannu trwy bortffolio rolau sector cyhoeddus a rolau ymddiriedolaeth gan gynnwys yn ymddiriedolwr ar Ganolfan Cymry Llundain.  Yng Nghymru mae hi’n weithgar iawn gyda sefydliadau lleol gan ganolbwyntio’n benodol ar gelfyddyd, cerddoriaeth a hanes. Mae Liz wedi ei geni a’i haddysgu yng Nghymru, mae ganddi PhD mewn Hanes ac mae’n parhau i gyhoeddi ar amrywiaeth o bynciau hanesyddol. Cafodd OBE yn 1997.